Voedselbank Opsterland (verder te noemen “wij”) spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring is van toepassing op “giftshop.voedselbank.nl “ ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van b.v. een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online gegeven of een of meer andere elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.
Gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens b.v. geanonimiseerde gegevens
We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u van deze site gebruik maakt.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
We gebruiken uw persoonsgegevens om deze dienst te leveren en te verbeteren, u klantenservice te leveren en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

Wij mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor:
. het toezenden van informatie (in digitale vorm) over Voedselbank Opsterland
. het toezenden van een verzoek (in digitale vorm) tot ondersteuning, in welke vorm dan ook, van de Voedselbank
Bij het gebruik maken van deze website stemt u in met dit gebruik.
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en bewaren.
We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

  • U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
  • We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een digitale leesbare vorm
  • Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
  • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
  • U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving.

Het verstrekken van uw gegevens aan derden.
Uw gegevens zullen slechts aan derden ( politie, belastingen enz. )  worden verstrekt wanneer daartoe een gerechtelijke bevel aanwezig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens.
Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om  de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen.

Cookies.
Wanneer u deze site bezoekt of gebruikt mogen wij cookies gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden.

U kunt altijd contact met ons opnemen.
Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, kunt u met ons contact opnemen.
U kunt mailen naar:
secretaris@voedselbankopsterland.nl
of
fondsenwerving@voedselbank.nl

Het gebruik maken van het indienen van een klacht bij ons ontneemt u uiteraard niet het recht om een klacht in te dienen de autoriteit  persoonsgevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

23 juli 2020.